Published On: Kasım 26th, 2021745 words3,7 min read

Komandit Şirket Nedir?

Komandit şirket nedir ve nasıl kurulur diye merak ediyorsanız, tüm ayrıntılar yazımızda!

komandit şirket

Herhangi bir ticarî işletmeyi, bir ticaret unvanı altında işletmek maksadı ile kurulan ve şirket ortaklarının tümünün alacaklı kişilere karşı sorumlu olduğu ya da ortaklarının sorumluluklarını belirli bir sermaye ile sınırlandırmamış olan ortaklığa komandit şirket adı verilir. Komandit Şirket, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 304 ile 328. maddelerinde düzenlenmiş olmakla birlikte, ülkemizde oldukça sınırlı sayıdadır.

Komandit Şirket Nasıl Kurulur?

Komandit şirket kurulabilmesi için en az iki ortak gereklidir. Ayrıca bu ortaklardan birinin sorumluluklarının sınırsız olması beklenir.

Komandit şirketin kurulum aşamasında sermayesi paylara bölünen ortakların belirli bir bölümü, alacaklarına karşı kolektif şirket olarak adlandırılabilirken, diğer ortaklar ise sermayesi paylara bölünen anonim şirket ortağı gibi hareket edebilir. Bu tür bir şirket türünde ticaret unvanları alınırken, ortaklardan en az birinin adı ve soyadının verilmesi gerekir.

Komandit şirket kurulumu aşamasında firmalar belirli belgeler ile şirket açma başvurusu yapar. Genellikle bu belgeler ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler, vergi dairesine verilecek olan belgeler ve kanunî defterler olarak üç gruba ayrılır. Bu bağlamda ticaret sicil memurluğuna verilecek olan belgeler şunlardır:

Şirket kurmak isteyenler tarafından imzalanmış ve yetkililerin adını da içeren dilekçe
Noter onaylı 2 adet sözleşme
Ortak olacak kişilerin nüfus cüzdanı fotokopileri
Taahhütname
İmza yetkisi verilen kişiye ait noter onaylı imzalı tescil beyannamesi
Merkez Bankası bünyesine yatırılan sermayenin fotokopisi

Vergi Dairesine verilecek olan belgeler ise şunlardır:

İmza sirküleri
Matbu dilekçe
Kontrat fotokopisi
İkametgâh bilgileri
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Komandit şirketin tutmak zorunda olduğu kanunî defterler, kırtasiyeden temin edilir ve öncelikle notere tasdik edilir. Bu aşamada istenilen kanunî defterler şunlardır:

Pay
Yevmiye
Envanter
Defteri Kebir
Yönetim Kurulu Karar Defteri
Genel Kurul Toplantı ve Müzakere Defteri
Yukarıda adı geçen belgeleri tamamladıktan sonra komandit şirket kurabilmek için müracaat edilebilir. Ayrıca daha sonrası için firma adına yazar kasa levhası almak, sanayi odası kaydı, ticarî oda kaydı, esnaf ve sanatkârlar odası kaydı gibi bazı odalara da kayıt yapılması gereklidir. Bu odalardan hangisine kayıt yaptırılması gerektiği iş kolu faaliyetine göre değişiklik gösterecektir. Bu nedenle kuruluş aşamasında tüm işlemleri tamamlayacak olan ilgili muhasebe görevlisi ya da danışman ile ayrıntılı olarak görüşülmesi gereklidir.

Komandit Şirket Özellikleri Nelerdir?

Komandit şirketler iki veya daha fazla kişi tarafından hayata geçirilen bir şirket türü olduğundan ve belirli bir ticarî unvan altında faaliyet gösterdikleri için diğer şirketlere göre farklı özellikler taşıyan şirket türleridir. Bu şirketlerin genel özellikleri şöyle özetlenebilir:

Ortakların bir bölümünün sorumluluğu sınırsız iken, bir kısmının sorumlulukları sınırlıdır.
E-ticaret veya ticaretle uğraşmak istemediği halde yatırımcı olarak kolayca kazanç elde etmek isteyen kişilerin kâr elde etmesini sağlar.
Ticarî faaliyet yürütmek amacıyla yeterli sermayeye sahip olmayan kişiler de komandit şirket sayesinde ticarî faaliyet yapabilir.
Yönetim ve Denetim kuralları mevcuttur.
Ortak sayısının en az 5 olması gerekir.
Ortaklardan en az birisinin sınırsız gerçek kişi yani komandite olması gerekir.

Adî Komandit Şirket Nedir?

Ticarî faaliyet gösteren bir ticarî unvan altında işletme amacı taşıyarak kurulan ve şirketin alacaklılarına karşı ortaklarından biri ya da birkaçının sorumluluğunun sınırlı, diğer ortakların sorumluluğunun ise belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olduğu şirket türüdür.

Komandit Şirket Şahıs Şirketi Mi?

Komandit şirketler temelde sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kendi içinde adi komandit şirketler olarak ikiye ayrılır. Komandit şirket türleri içerisinde yer alan adî komandit şirketler ise şahıs şirketi olarak bilinir. Buna karşın sermayesi paylara bölünen komandit şirketler ise sermaye şirketi olarak adlandırılır.