Irregular verbs

Irregular verbs /Düzensiz Fiiller

Irregular verbs
Irregular verbs

Infinitive Simple Past Past Participle
A
arise arose arisen
awake awoke/ awakened awoken
B
be was / were been
bear bore born / borne
beat beat beaten / beat
become became become
befall befell befallen
begin began begun
behold beheld beheld
bend bent bent
bet bet / betted bet / betted
bid bid bid
bind bound bound
bite bit bitten
bleed bled bled
blow blew blown
break broke broken
breed bred bred
bring brought brought
broadcast broadcast broadcast
browbeat browbeat browbeat
build built built
burn burnt/ burned burnt/burned
burst burst burst
bust busted/ bust busted/ bust
buy bought bought
C
cast cast cast
catch caught caught
choose chose chosen
cling clung clung
come came come
cost cost cost
creep crept crept
cut cut cut
D
deal dealt dealt
dig dug dug
dive dived dived
dive dove dived
do did done
draw drew drawn
dream dreamt/ dreamed dreamt/ dreamed
drink drank drunk
drive drove driven
dwell dwelt/ dwelled dwelt/ dwelled
E
eat ate eaten
F
fall fell fallen
feed fed fed
feel felt felt
fight fought fought
find found found
fit (to be right size) fit fit
fit (to tailor, change size) fit/ fitted fit/ fitted
flee fled fled
fling flung flung
fly flew flown
forbid forbade forbidden
forecast forecast forecast
forego (also forgo) forewent foregone
foresee foresaw foreseen
foretell foretold foretold
forget forgot forgotten
forgive forgave forgiven
forsake forsook forsaken
freeze froze frozen
G
get got gotten/ got
give gave given
go went gone
grind ground ground
grow grew grown
H
hang hung hung
have had had
hear heard heard
hide hid hidden
hit hit hit
hold held held
hurt hurt hurt
I
input input input
inset inset inset
interbreed interbred interbred
interweave interwove interwoven
K
keep kept kept
kneel knelt/ kneeled knelt/ kneeled
knit knit/ knitted knit/ knitted
know knew known
L
lay laid laid
lead led led
lean leaned/ leant leaned/ leant
leap leapt/ leaped leapt/ leaped
learn learned/ learnt learned/ learnt
leave left left
lend lent lent
let let let
lie lay lain
light lit / lighted lit / lighted
lose lost lost
M
make made made
mean meant meant
meet met met
mishear misheard misheard
mislay mislaid mislaid
mislead misled misled
misread misread misread
misspell misspelled/ misspelt misspelled/ misspelt
mistake mistook mistaken
misunderstand misunderstood misunderstood
mow mowed mowed/ mow
O
outbid outbid outbid
outdo outdid outdone
outgrow outgrew outgrown
outrun outran outrun
outsell outsold outsold
overcast overcast overcast
overcome overcame overcome
overdo overdid overdone
overdraw overdrew overdrawn
overeat overate overeaten
overhang overhung overhung
overhear overheard overheard
overlay overlaid overlaid
overlie overlay overlain
overpay overpaid overpaid
override overrode overridden
overrun overran overrun
oversee oversaw overseen
oversell oversold oversold
overshoot overshot overshot
oversleep overslept overslept
overtake overtook overtaken
overthrow overthrew overthrown
P
partake partook partaken
pay paid paid
plead pled/ pleaded pled/ pleaded
pre-set pre-set pre-set
proofread proofread proofread
prove proved proven/ proved
put put put
Q
quit quit / quitted quit / quitted
R
read read read
rebind rebound rebound
rebuild rebuilt rebuilt
recast recast recast
redo redid redone
re-lay re-laid re-laid
remake remade remade
repay repaid repaid
rerun reran rerun
resell resold resold
reset reset reset
rethink rethought rethought
rewind rewound rewound
rewrite rewrote rewritten
rid rid rid
ride rode ridden
ring rang rung
rise rose risen
run ran run
S
say said said
see saw seen
seek sought sought
sell sold sold
send sent sent
set set set
sew sewed sewn/ sewed
shake shook shaken
shear sheared shorn/ sheared
shed shed shed
shine shined / shone shined / shone
shit shit/ shat shit/ shat
shoot shot shot
show showed shown / showed
shrink shrank / shrunk shrunk
shut shut shut
sing sang sung
sit sat sat
slay slew slain
sleep slept slept
slide slid slid
sling slung slung
slit slit slit
smell smelled/ smelt smelled/ smelt
speak spoke spoken
speed sped / speeded sped / speeded
spell spelled/ spelt spelled/ spelt
spend spent spent
spin spun spun
spit spit / spat spit / spat
split split split
spoil spoiled/ spoilt spoiled/ spoilt
spoon-feed spoon-fed spoon-fed
spread spread spread
spring sprang / sprung sprung
stand stood stood
steal stole stolen
stick stuck stuck
sting stung stung
stink stank / stunk stunk
strew strewed strewn/ strewed
stride strode stridden
strive strove striven
strike (delete) struck stricken
strike (hit) struck struck/ stricken
string strung strung
strive strove/ strived striven/ strived
swear swore sworn
sweep swept swept
swell swelled swollen, swelled
swim swam swum
swing swung swung
T
take took taken
teach taught taught
tear tore torn
tell told told
think thought thought
throw threw thrown
thrust thrust thrust
tread trod trodden, trod
U
unbind unbound unbound
underlie underlay underlain
understand understood understood
undertake undertook undertaken
underwrite underwrote underwritten
undo undid undone
unwind unwound unwound
uphold upheld upheld
upset upset upset
W
wake woke / waked woken / waked
wear wore worn
weave wove woven
wed wed/ wedded wed/ wedded
weep wept wept
wet wet/ wetted wet/ wetted
win won won
wind wound wound
withdraw withdrew withdrawn
wring wrung wrung
write wrote written

 

Düzensiz Fiiller (Irregular Verbs):

İngilizce öğrenirken öncelikle belli kelimelerin anlamlarını bilmeniz, ardından sözcükleri gramer kurallarına göre uygun şekilde sıralamanız beklenir. Tam biraz kelime öğrenip sonra da dil bilgisi kurallarını öğrenmeye başlarken “Simple Past Tense” ile birlikte fiillerin 2. hatta 3. halleri olduğunu öğrenmek sizi hayal kırıklığına uğratmasın.

Düzenli yapıda olan fiilleri basit bir kuralla dönüştürülürken düzensiz fiiller için ise biraz ezber yapmak ve fiili doğru yerde nasıl kullanacağınızı öğrenmek iyi bir başlangıç olacak.

Irregular Verbs (Düzensiz Fiiller) Nedir?

İngilizcede düzenli fiiller olduğu gibi düzensiz fiiller de vardır. Simple Past Tense ve Past Participle formdaki cümlelerde fiillerin çoğu sonuna -d, -ed ve -ied eki alırken bazı fiiller bu kurala uymaz. Bu kurala uymayan ve geçmiş zaman halleri present hallerinden tamamen farklı olan bu fiillere düzensiz fiiller yani irregular verbs denir.

Düzensiz fiiller, kullanıldığı zaman ve duruma göre Verb 2 ve Verb 3 yani Past Participle formunda kullanılır. Dilerseniz bu fiilleri hangi durumlarda, nasıl kullanacağımıza birlikte göz atalım.

Düzensiz Fiillerin 2. Hali Nerelerde Kullanılır?

Simple past tense zamanı anlatan cümleler verb 2 ile kurulur. Türkçe karşılığı “geçmiş zaman” olan Past Tense zamanı anlatan cümlelerde düzensiz fiilleri aşağıdaki kalıba uygun şekilde kullanırız.

Subject + Verb 2 + Object
Özne + Fiilin 2. Hâli + Nesne

Örnek:

I went to the hospital last night.
(Dün gece hastaneye gittim.)

I woke up yesterday at 11 o’clock.
(Dün saat 11’de uyandım.)

Tim brought his car to İstanbul last summer.
(Tim geçen yaz arabasını İstanbul’a getirdi.)

She wrote a letter to her teacher yesterday morning in the class.
(Dün sabah öğretmenine derste bir mektup yazdı.)

Düzensiz Fiillerin 3. Hali Nerelerde Kullanılır?
Present Perfect Tense (Yakın Geçmiş Zaman)
Geçmişte olmuş ancak etkisi hala devam eden eylem ve durumlar için kullanılır. Yani geçmiş ve gelecekle bağlantı kurar.

Subject + Have/Has + Verb 3 + Object
Özne + Yardımcı Fiil (have/ has) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Örnek:

I have gone to school.
(Okula gittim.)

She has just done her homework.
(Ödevini henüz yaptı.)

I have never seen a tiger in my life.
(Hayatımda hiç kaplan görmedim.)

My mother has eaten sushi before.
(Annem daha önce suşi yedi.)

Past Perfect Tense (Mişli Geçmiş Zaman)

Geçmişte yaşanan belli bir an ya da olaydan önce meydana gelmiş başka bir olayı anlatmak için kullanılır. Türkçede -mışlı, -mişli geçmiş zaman olarak da bilinir. Yine Past Perfect Pense için de fiillerin 3. halini bilmek gerekir.

Subject + Had + Verb 3 + Object
Özne + Yardımcı Fiil (had) + Fiilin 3. Hali + Nesne

Örnek:

I had seen the car before the accident.
(Kazadan önce arabayı görmüştüm.)

My father had taught me French.
(Babam bana Fransızca öğretmişti.)

We went out after the rain had begun.
(Yağmur başladıktan sonra dışarı çıktık.)

Miss Clark told me that my son had broken a window.
(Bayan Clark, oğlumun bir pencereyi kırdığını söyledi.)

Future Perfect Tense (Gelecek Zamanda Tamamlanmışlık)
Fiillerin 3. hallerini kullanabileceğiniz zaman yapılarından biri de Future Perfect Tense’dir. Bu zaman kipi bir işin gelecek zamanda tamamlanmış olacağını anlatmaktadır. Bu tensi de irregular verb 3 durumlarını bilmeden kullanamayız.

Subject + will have + Verb 3 + Object
Özne + Yardımcı Fiil (will have) + Fiilin 3. Hâli + Nesne

Örnek:

I will have spoken to her about the project.
(Proje hakkında onunla konuşmuş olacağım.)

I hope I will have taken a house by the end of this year.
(Umarım bu yılın sonuna kadar bir ev almış olacağım.)

They will have paid the money by the end of next July.
(Parayı gelecek Temmuz ayı sonuna kadar ödemiş olacaklar.)

The students will have chosen the Project topic by Friday.
(Öğrenciler proje konusunu cuma gününe kadar seçmiş olacaklar.)

Passive Voice (Edilgen Yapı)
Yüklemi gerçekleştiren kişinin belli olmadığı, edilgen yapılı cümlelerde kullanılır.

Örnek:

The car was stolen.
(Araba çalındı.)

The door had been broken.
(Kapı kırılmıştı.)

The delivery must be sent by tomorrow to give the gift on time.
(Hediyenin zamanında verilmesi için teslimatın yarına kadar gönderilmesi gerekir.)

The cake will be made by Sam.
(Pasta Sam tarafından yapılacak.)

Sıfat Yapmak İçin
İsimlerin ya da diğer sıfatların önüne gelerek onları sayı, renk, konum, şekil vb. özellikler bakımından niteleyen sözcüklere sıfat denir. İngilizcede isimlerin önüne verb 3 getirilerek sıfat şekline getirilir.

Örnek:

There is a broken vase on the table.
(Masanın üzerinde kırık bir vazo var.)

May I take a cup of frozen coffee?
(Bir fincan donmuş kahve alabilir miyim?)

He came to school yesterday with a torn shirt.
(Dün yırtık bir gömlek ile okula geldi.)

This book belongs to a known author.
(Bu kitap bilindik bir yazara ait.)

En Sık Kullanılan Düzensiz Fiiller
Sonuna -d, -ed, -ied almayan fiillere düzensiz fiiller dendiğini biliyoruz. Bu fiiller herhangi bir kurala sahip olmasa da bazıları benzer şekilde oluşturulur. Bu sözcükleri benzerliklerine göre sınıflandırarak öğrenmek, hatırlanmasına yardımcı olacaktır. En sık kullanılan düzensiz fiiller ise aşağıda gösterildiği şekilde sıralanabilir.

Bazı düzensiz fiillerde verb 1, 2 ve 3. haller birbirinin aynısıdır.

Present (v1) Past (v2) Past Participle (v3) Türkçesi
Set Set Set Ayarlamak, belirlemek
Upset Upset Upset Altüst etmek, bozulmak
Shed Shed Shed Dökmek, akıtmak
Bet Bet Bet Bahse girmek
Broadcast Broadcast Broadcast Yayımlamak, duyurmak
Burst Burst Burst Patlamak, had safhaya gelmek
Cast Cast Cast Fırlatmak
Cost Cost Cost Değer biçmek, etmek
Cut Cut Cut Kesmek
Fit Fit /Fitted Fit /Fitted Uymak, uydurmak, oturmak
Hit Hit Hit Vurmak, çarpmak
Hurt Hurt Hurt Yaralanmak, incitmek
Let Let Let İzin vermek
Put Put Put Koymak, yerleştirmek
Read Read Read Okumak, eğitimini görmek
Shut Shut Shut Kapamak,
Slit Slit Slit Sökmek, yırtmak
Split Split Split Bölmek, ayırmak
Spread Spread Spread Yaymak, yayılmak
Thrust Thrust Thrust Saldırmak, itmek
Bazılarında verb 2. ve 3. hal birbirinin aynısı ama 1. hal farklıdır.

Present (v1) Past (v2) Past Participle (v3) Türkçesi
Bend Bent Bent Bükmek, kıvırmak, eğmek
Bind Bound Bound Bağlamak, tutturmak, sarmak
Bleed Bled Bled Kanamak, sızdırmak
Bring Brought Brought Getirmek, kazandırmak
Build Built Built İnşa etmek, kurmak, örmek
Burn Burnt Burnt Yanmak, yakmak
Buy Bought Bought Satın almak, pahasına elde etmek
Catch Caught Caught Yakalamak, tutmak
Dig Dug Dug Kazmak, deşmek, dürtmek
Dream Dreamt Dreamt Rüya görmek, hayal etmek
Feed Fed Fed Beslemek, beslenmek
Feel Felt Felt Hissetmek, anlamak
Fight Fought Fought Dövüşmek, kavga etmek
Find Found Found Bulmak, keşfetmek
Flee Fled Fled Kaçmak, tüymek
Hang Hung Hung Asmak, sarkıtmak
Have Had Had Sahip olmak,
Hear Heard Heard Duymak, kulak vermek
Hold Held Held Elinde tutmak
Keep Kept Kept Muhafaza etmek, devam ettirmek
Lay Laid Laid Yatırmak, sermek
Lead Led Led Yol göstermek, yönetmek
Learn Learnt Learnt Öğrenmek, haber almak
Leave Left Left Terk etmek
Lend Lent Lent Ödünç vermek
Light Lit Lit Aydınlatmak, yakmak
Lose Lost Lost Kaybetmek, kaybolmak
Make Made Made Yapmak, sağlamak
Quit Quit/ Quitted Quit/ Quitted İstifa etmek, çekilmek, ayrılmak
Mean Meant Meant Kastetmek, anlamına gelmek
Pay Paid Paid Ödemek, karşılığını vermek
Seek Sought Sought Aramak, araştırmak
Sell Sold Sold Satmak, satılmak
Send Sent Sent Göndermek, yollamak
Shine Shone Shone Parlamak, sivrilmek, ışıldamak
Shoot Shot Shot Ateş etmek, öldürmek
Sleep Slept Slept Uyumak
Slide Slid Slid Kaymak
Smell Smelt Smelt Kokmak, koklamak, sezmek
Spell Spelt Spelt Hecelemek, harflerini söylemek
Spend Spent Spent Harcamak
Spoil Spoilt Spoilt Bozmak, yıkmak
Stand Stood Stood Ayakta durmak
Stick Stuck Stuck Yapışmak, ayrılmamak
Sting Stung Stung Kışkırtmak, tahrik etmek
Strike Struck Struck Vurmak, çarpmak
Sweep Swept Swept Süpürmek, sürüklemek
Swing Swung Swung Sallanmak
Tell Told Told Anlatmak, haber vermek
Teach Thought Thought Öğretmek, ders vermek
Think Thought Thought Düşünmek, sanmak, planlamak
Understand Understood Understood Anlamak, kavramak
Win Won Won Kazanmak
Wind Wound Wound Sarmak, kıvırmak
Bazı düzensiz fiillerde ise 1. ve 2. hal birbirinin aynı olup sadece 3. hal farklıdır.

Present (v1) Past (v2) Past Participle (v3) Türkçesi
Beat Beat Beaten Vurmak, yenmek
Bazı düzensiz fiillerde ise 1. ve 3. hal birbirinin aynı olup sadece 2. hal farklıdır.

Present (v1) Past (v2) Past Participle (v3) Türkçesi
Become Became Become Olmak, hâline gelmek
Come Came Come Gelmek
Run Ran Run Koşmak, kaçmak
Bazı düzensiz fiillerde ise herhangi bir kurala ve ortak özelliği bağlı olmaksızın 3 hâl de birbirinden farklıdır.

Present (v1) Past (v2) Past Participle (v3) Türkçesi
Arise Arose Arisen Yükselmek, ortaya çıkmak
Awake Awoke Awoken Uyanmak, uyandırmak
Be Was/ Were Been Olmak, bulunmak
Bear Bore Born Doğmak, katlanmak, üstlenmek
Begin Began Begun Başlamak
Bite Bit Bitten Isırmak, sokmak
Blow Blew Blown Esmek, uçurmak, üflemek
Break Broke Broken Kırmak, ara vermek
Choose Chose Chosen Seçmek, tercih etmek
Do Did Done Yapmak, etmek
Draw Drew Drawn Çizmek, düzenlemek
Drink Drank Drunk İçmek
Drive Drove Driven Araba kullanmak, çalıştırmak
Eat Ate Eaten Yemek
Fall Fell Fallen Düşmek, yıkılmak
Fly Flew Flown Uçmak, havalanmak
Forbid Forbade Forbidden Yasaklamak, engel olmak
Forget Forgot Forgotten Unutmak, ihmal etmek
Forgive Forgave Forgiven Affetmek, kusuruna bakmamak
Freeze Froze Frozen Donmak, dondurmak
Get Got Gotten Almak, kazanmak
Give Gave Given Vermek, ödemek, hediye etmek
Go Went Gone Gitmek
Grow Grew Grown Yetiştirmek, büyütmek
Hide Hid Hidden Saklanmak, gizlemek
Know Knew Known Bilmek, tanımak
Mistake Mistook Mistaken Hata yapmak
Ride Rode Ridden Binmek, arabayla gezmek
Ring Rang Rung Zili çalmak, çevrelemek
Rise Rose Risen Yükselmek, kalkmak
See Saw Seen Görmek
Shake Shook Shaken Sallamak, çalkalamak
Show Showed Shown Göstermek, sergilemek
Sing Sang Sung Şarkı söylemek
Sink Sank Sunk Batırmak, mahvetmek
Speak Spoke Spoken Konuşmak
Steal Stole Stolen Çalmak
Swear Swore Sworn Yemin etmek
Swim Swam Swum Yüzmek
Take Took Taken Almak, götürmek
Tear Tore Torn Yırtmak, koparmak
Wear Wore Worn Giyinmek
Wake Woke Woken Uyanmak, canlanmak
Write Wrote Written Yazmak, yazarlık yapmak
Withdraw Withdrew Withdrawn Geri çekilmek, geri almak
Gündelik konuşma, sınav, iş İngilizcesi öğrenmek; amacınız her ne olursa olsun

Irregular verbs

Irregular verbs

Irregular verbs

Irregular verbs

Irregular verbs

Yorum yapın

error: UYARI: Tüm ürünler patent enstitüsü tasarım tescillidir. İzinsiz kopyalanması , kullanılması ve satılması halinde uyarı gerektirmeksizin ASAL HUKUK DANIŞMANLIK yasal işlem başlatmaktadır.